.
شنبه 17 خرداد 1399.
  • 10.jpg
  • 40.jpg
  • 60.jpg

نظرات (0)

نام: تدخینی
نام تجاری: زئوزران
موارد مصرف: برای مبارزه با آفات چوبخوار تنه درختان.
نظرات (0)

نام: ( متآلدئید ) طعمه 6%
نام تجاری: متالان جی
محصول: ساخت لونزا
موارد مصرف: جهت مبارزه با حلزونها و رابها
نظرات (0)

نام: فسفات آهنPB 1%
نام تجاری: فریکول
موارد مصرف: راب و حلزون کش گوارشی
نظرات (0)

نام: نوار مسی
نام تجاری: باند
موارد مصرف: دور کننده حلزون . حلزون قهوهای در مرکبات
نظرات (0)

نام: ( کادوسافوس ) گرانول 10%
نام تجاری: راگبی
موارد مصرف: برای کنترل نماتد ریشه
نظرات (0)

نام: تتراتیو کربنات سدیمSL 40%
نام تجاری: انزون
موارد مصرف: برای کنترل ناتد ریشه ای کیوی به نسبت 6 میلی لیتر سم در متر مربع
نظرات (0)

نام: ابامکتین
نام تجاری: ورتی مک
موارد مصرف: کنه زنگ مرکبات
نظرات (0)

نام: بروموپروپیلات
نام تجاری: نئورون
موارد مصرف: کنه تار عنکبوتی چغندر قند , کنه زرد شرقی و کنه قرمز مرکبات
نظرات (0)

نام: Hexythiazox EC 10%
نام تجاری: نیسورون
محصول: BASF
موارد مصرف: کنه قرمز مرکبات
نظرات (0)

نام: پیریدابن
نام تجاری: سان مایت
محصول: نیسان ژاپن
موارد مصرف: کنه زنگ مرکبات و کنه های تار عنکبوتی
نظرات (0)

نام: Fenpropathrin EC 10%
نام تجاری: دانیتول
موارد مصرف: کنه قرمز اروپایی درختان میوه
نظرات (0)

نام: Azocyclotin WP 25%
نام تجاری: پروپال
محصول: بایر المان
موارد مصرف: کنه نقره ای و زنگ مرکبات ,کنه تار عنکبوتی سویا و کنه قرمز درختان میوه
نظرات (0)

نام: فنازاکوئینSC 20%
نام تجاری: پراید
موارد مصرف: برای کنترل کنه قرمز اروپایی به میزان 0/4 در هزار
نظرات (0)

نام: اتوکسازول
نام تجاری: باروک
محصول: سومیتو ژاپن
موارد مصرف: برای کنترل کنه قرمز اروپایی درختان میوه
نظرات (0)

نام: Clofentezine SC 25%
نام تجاری: آپولو
موارد مصرف: کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیری
نظرات (0)

نام: اسپیرودایکلوفن
نام تجاری: انویدور
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: برای کنترل کنه قرمز اروپایی -کنه زنگ و تارتن
نظرات (0)

نام: Propargite EC 10%
نام تجاری: اُمایت
موارد مصرف: کنه قرمز اروپایی سیب و درختان میوه و کنه دولکه ای لوبیا
نظرات (0)

نام: فن پیرو کسیمیت
نام تجاری: اُرتوس
موارد مصرف: کنه قرمز مرکبات و کنه نقره ای مرکبات
نظرات (0)

نام: بوسکالید + کروزکسیم متیل SC 30%
نام تجاری: کولیس
محصول: BASF
موارد مصرف: سفیدک سطحی هلو و شلیل
نظرات (0)

نام: تری دیمورف EC 75%
نام تجاری: کالکسین
موارد مصرف: سفیدک حقیقی چغندر
نظرات (0)

نام: تری فلوکسی استروبین WG 50%
نام تجاری: فیلینت
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: سفیدک سطحی سیب و لکه سیاه سیب و سفیدک سطحی سبزی جات
نظرات (0)

نام: تبوکونازول EW 25%
نام تجاری: فولیکور
محصول: بایر المان
موارد مصرف: زنگهای غلات وسبزیجات ودرکشورهای دیگر برای سفیدک پودری وآلترناریا درسبزی وصیفی فوزاریوم خوشه گندم
نظرات (0)

نام: متالاکسیل G 5 %
نام تجاری: ریدومیل
محصول: سینجنتا
موارد مصرف: کنترل سفیدک داخلی سبزی و جالیز- بوته میری سبزی و جالیز
نظرات (0)

نام: ایپرودیون+کاربندازیم WP 52.5%
نام تجاری: رورال- تی اس
موارد مصرف: کنترل لکه قهوه ای نواری جــــــو-شیت بلایت-زردی نخود
نظرات (0)

نام: تتراکونازولEC 10%
نام تجاری: دومارک
محصول: ایساگرو ایتالیا
موارد مصرف: کنترل سفیدک حقیقی سبزیجات و جالیز بهترین قارچ کش بر لکه سیاه سیب و سفیدک سطحی سیب نیز موثر است
نظرات (0)

نام: پروپیکانازولEC25%
نام تجاری: تیلت
موارد مصرف: بیماریهای سیاهک هندی-فوزاریوم حوشه وریشه غلات-سپتوریوز گندم-شیت بلایت برنج-سیاهک آشکارنیشکروزنگهای غ
نظرات (0)

نام: پنکونازولEW 20%
نام تجاری: توپاس
محصول: سینجنتا
موارد مصرف: سفیدک حقیقی مــــــو
نظرات (0)

نام: بیترتانول WP 25%
نام تجاری: بایکور
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: کنترل لکه سیاه سیب وحتی سفیدک حقیقی جالیز و گیاهان زینتی
نظرات (0)

نام: سایپروکونازولSL 10%
نام تجاری: آلتو
محصول: سینجنتا
موارد مصرف: سیاهک هندی زنگها وسپتوریوزغلات وسرکوسپورای برگ چقندر
نظرات (0)

نام: کوپراویت WP35%
نام تجاری: اکسی کلرور مس
محصول: جیانگزی چین
موارد مصرف: کنترل آتشک سیب و گلابی -لب شتری هلو-بلایت گردو-بیماری دارخور-غربالی هسته دارها-شانکر باکتریایی هسته
نظرات (0)

نام: کروزکسیم متیل WG 50%
نام تجاری: استروبی
محصول: BASF آلمان
موارد مصرف: جهت کنترل سفیک سطحی سیب و لکه سیاه سیب
نظرات (0)

نام: اپوکسی کونازول
نام تجاری: اپوس
محصول: BASF
موارد مصرف: جهت کنترل سفیدک سطحی چغندر و زنگ گندم
نظرات (0)

نام: (آزوکسی استروبین +سیپرکونازول) SC 28%
نام تجاری: آمیستار اکسترا
موارد مصرف: جهت کنترل زنگ زرد گندم
نظرات (0)

نام: تترا کونازول 12.5%ME
نام تجاری: امی ننت
موارد مصرف: سفیدک پودری چغندر قند
نظرات (0)

نام: بی کربنات پتاسیم SP 85%
نام تجاری: کالیبان
موارد مصرف: سفیدک پودری کدوییان
نظرات (0)

نام: پنکونازول EW 20%
نام تجاری: پنکونازول
محصول: تراگوسا اسپانیا
موارد مصرف: سفیدک سطحی انگور
نظرات (0)

نام: Tebuconazole EW 25%
نام تجاری: تبوکونازول
محصول: تراگوسا - اسپانیا
موارد مصرف: جهت کنترل زنگ زرد و سیاهک هندی گندم
نظرات (0)

نام: آزوکسی استوربین 20% و دیفنوکونازول 5/12%
نام تجاری: اورتیوا تاپ
محصول: سینجنتا
موارد مصرف: برای کنترل سفیدک پودری جالیز
نظرات (0)

نام: Tricyclazole + Thiophanate _ methyl WP 72.5%
نام تجاری: ویستا
موارد مصرف: بلاست برگ و خوشه برنج
نظرات (0)

نام: Thiophanate methyl WP 70%
نام تجاری: توپسین ام
موارد مصرف: سیاهک گندم , پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه درختان میوه سردسیری
نظرات (0)

نام: (دیتان M-45) WP 80%
نام تجاری: مانکوزب
موارد مصرف: برای کنترل آلترناریای گوجه و سیب زمینی-سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی-سفیدک داخلی یونجه-سیاهک سخ
نظرات (0)

نام: carbendazim WP 50%
نام تجاری: باویستین
محصول: اریا
موارد مصرف: سیاهک آشکار گندم و جو
نظرات (0)

نام: Bordeaux Mixture s 18%
نام تجاری: بردوفیکس
موارد مصرف: لکه غربالی زردآلو
نظرات (0)

نام: Tebuconazole FS06 -DS2
نام تجاری: راکسیل
محصول: اریا
موارد مصرف: زنگ زرد گندم , سیاهک پنهان و آشکار گندم
نظرات (0)

نام: Copper oxychlorid WP 35%
نام تجاری: کوپراویت
محصول: اریا
موارد مصرف: مومیایی و پیچیدگی برگ هلو , گموز مرکبات و سفیدک داخلی سیب زمینی
نظرات (0)

نام: دیتان 45
نام تجاری: مانکوزب
محصول: اریا
موارد مصرف: ساهک پنهان گندم , لکه آجری بادام , کنه نقره ای مرکبات , زنگ میخک
نظرات (0)

نام: (اکسید مس میکروگرانول) گرانول قابل حل در آب 83%
نام تجاری: نوردوکس
محصول: ماسو اسپانیا
موارد مصرف: پیچیدگی برگ هلو , ( بلاست , باکتریایی سیاه شدن دانه و شیت بلایت ) برنج , آتشک سیب و گلابی , غربالی د
نظرات (0)

نام: propiconazole 80 gr + cyproconazole 250
نام تجاری: آرتیا
محصول: سینجنتا
موارد مصرف: زنگ زرد گندم ،سپتوریوز گندم
نظرات (0)

نام: پروکلراز
نام تجاری: اکورد
محصول: فرتي اگرو سنگاپور
موارد مصرف: قارچ خوراکی ، غلات ، برنج ، کلزا ، بقولات ، چغندرقند و گیاهان زینتی به صورت محلول پاشی ، ضدعفونی بذو
نظرات (0)

نام: سیازوفامید
نام تجاری: رانمن
محصول: ایشهارا سانگیو کایشا ژاپن
موارد مصرف: رانمن برای کنترل سفیدک داخلی انگور و پیاز و نیز بلایت سیب زمینی و گوجه فرنگی نیز توصیه شده است
نظرات (0)

نام: Cimoxanilo 6% + Folpet 30% + Mancozeb 45%
نام تجاری: آلیادو
موارد مصرف: گموز مرکبات ، سفیدک سطحی و داخلی
نظرات (0)

نام: procloraz _ manganese _ chloride 50% wp
نام تجاری: اسپورگون
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: پوسیدگی خشک قارچ خوراکی
نظرات (0)

نام: اسپیروکسامین+تبوکونازول+تریادیمنول
نام تجاری: فالکن
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: کنترل زنگ زرد گندم
نظرات (0)

نام: پنسیکورون
نام تجاری: مونسرن
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: کنترل رایزوکتونیا در سیب زمینی
نظرات (0)

نام: فلوپیکولید 62/5 گرم در لیتر + پروپاموکارب
نام تجاری: اینفینیتو
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: کنترل رایزوکتونیا در سیب زمینی
نظرات (0)

نام: (31% فوستیل آلومینیوم + 53% پروپاموکارب )
نام تجاری: پریویکور انرژی
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: برای مبارزه با بوته میری ( پیتیوم - فیتوفتورا ) در گیاهان جالیزی
نظرات (0)

نام: (تبوکونازول 150گرم برلیتر+پروتیوکونازول100( 250گرم برلیتر FS40%
نام تجاری: لاماردور
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: سیاهک پنهان و آشکار گندم و فوزاریوم گندم
نظرات (0)

نام: ناتیوو
نام تجاری: تبوکونازول 50% + تری فلوکسی استروبین 25%
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: بلاست برنج
نظرات (0)

نام: Sulfur WP 90%
نام تجاری: کومولوس
موارد مصرف: سفیدک حقیقی سیب , هلو و مو
نظرات (0)

نام: Iprodione + carbendazim WP 52.5%
نام تجاری: رورال تی اس
موارد مصرف: شیت بلایت برنج , خشکیدگی سر شاخه توت و لکه قهوه ای برنج
نظرات (0)

نام: Hexaconazole SC 5%
نام تجاری: انویل
موارد مصرف: سفیدک سطحی مو
نظرات (0)

نام: (فاموکسادون5/22%+سیموکسانیل30%) WDG 52/5%
نام تجاری: اکویشن پرو
موارد مصرف: قارچکش اختلاطی با اثر حفاظتی و درمانی. برای کنترل بادزدگی سیب زمینی و سفیدک داخلی کدوییان
نظرات (0)

نام: Chlorothalonil WP 72%
نام تجاری: داکونیل
محصول: سینجنتا
موارد مصرف: آلترناری گوجه فرنگی , سفیدک دروغی سیب زمینی
نظرات (0)

نام: Carboxin thiram wp 75% _ l 40%
نام تجاری: ویتاوکس تیرام
موارد مصرف: سیاهک آشکار و پنهان گندم و جو , لکه قهوهای برنج
نظرات (0)

نام: 2,4D+MCPA SL 55,SL 67.5
نام تجاری: یو-46-کامبی-فلوئید
موارد مصرف: علف های هرز پهن برگ گندم و جو
نظرات (0)

نام: گلایفوزیت با املاح دوگانه SL 36%
نام تجاری: ویدمستر
محصول: نوفارم استرالیا
موارد مصرف: مبارزه با علفهای هرز باغات میوه و مرکبات و اراضی غیر مزروعی بصورت پس رویشی
نظرات (0)

نام: فورام سولفورون+یودوسولفورون متیل
نام تجاری: مایستر
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: کنترل علفهای هرز برگ باریک وپهن برگ ذرت
نظرات (0)

نام: مزوتریون + اس متولاکلر + تربوتیلازین
نام تجاری: لوماکس
محصول: سینجنتا
موارد مصرف: علف کش پهن برگ و باریک برگ ذرت به غیر از شیرین بیان و قیاق
نظرات (0)

نام: نیکوسولفورون
نام تجاری: کروز
موارد مصرف: کنترل علفهای هرز یکساله و چندساله باریک برگ و پهن برگ مزارع ذرت بصورت پس رویشی
نظرات (0)

نام: Cycloxydim EC 10%
نام تجاری: فوکوس
موارد مصرف: علف های هرز کشیده برگ پیاز
نظرات (0)

نام: Iodosulfuron methyl sodium + Mesosulfuron methyl
نام تجاری: شوالیه
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: علف های هرز باریک برگ و پهن برگ گندم
نظرات (0)

نام: haloxyfop_R_methyl 10.8% EC
نام تجاری: سوپرگالانت
موارد مصرف: علف های هرز باریک برگ چغندر قند و کلزا و پیاز
نظرات (0)

نام: متری بوزینDF75%
نام تجاری: سنکور
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: کنترل علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ در در محصولات سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، سویا ، نیشکر و هویج می با
نظرات (0)

نام: کلتودیم
نام تجاری: سلکت سوپر
موارد مصرف: مبارزه با علفهای هرز یکساله و چند ساله باریک برگ چغندر و سویا بصورت پس رویشی
نظرات (0)

نام: داینامیک
نام تجاری: آمیکاربازون
موارد مصرف: کنترل علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ سوروف در مزارع نیشکر
نظرات (0)

نام: Chlorthal Dimethyl WP 75%
نام تجاری: داکتال
موارد مصرف: علف های هرز یکساله یونجه و شبدر و پیاز
نظرات (0)

نام: Ioxynil EC 22,5%
نام تجاری: توتریل
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: علف های پهن برگ پیاز
نظرات (0)

نام: Sulfosulfuron + Metsulfuron_Methyl
نام تجاری: توتال
موارد مصرف: علف های هرز گندم
نظرات (0)

نام: فنوکساپروپ پی اتيل
نام تجاری: پوماسوپر
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: علف های هرز کشیده برگ در گندم و جو
نظرات (0)

نام: دیفلوفنیکان+ایزوپروتونSC 55%
نام تجاری: پنتر
موارد مصرف: علفکش تماسی برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ یک ساله در مزارع گندم و جو
نظرات (0)

نام: کوئیزالوپ پی تفوریل
نام تجاری: پنترا
محصول: کمتورا
موارد مصرف: برای کنترل علفهای هرز باریک برگ در محصولات پهن برگ و پیازی مثل سویا ، کلزا، سیب زمینی، سیر ، پیاز ،
نظرات (0)

نام: ایمازاتاپیرSL 10%
نام تجاری: پرسوئیت
محصول: BASF
موارد مصرف: علفکش دو منظوره انتخابی و سیستمیک قابل مصرف در یونجه و گیاهان تیره بقولات
نظرات (0)

نام: فن مديفام + دس مديفام +اتوفومسيت
نام تجاری: بتانال پروگرس اُ . اف
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: عليه علفهاي هرز مزارع چغندرقند
نظرات (0)

نام: پینوکسادن + ایمن کننده
نام تجاری: آکسیال
محصول: سینجنتا
موارد مصرف: برای کنترل علفهای هرز باریک برگ گندم و جو بصورت انتخابی و پس رویشی
نظرات (0)

نام: مزوسولفورون + یدوسولفورون + ایمن کننده
نام تجاری: آتلانتیس
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: جهت کنترل علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ گندم
نظرات (0)

نام: سولفوسولفورون
نام تجاری: آپیروس
محصول: مونسانتو
موارد مصرف: برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ در مزارع گندم
نظرات (0)

نام: تری فلوکسی سولفورون سدیم
نام تجاری: انوک
موارد مصرف: علف کش انتخابی و سیستمیک علیه علفهای هرز در پنبه
نظرات (0)

نام: فورام سولفورون
نام تجاری: اکوییپ
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: برای کنترل علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ مزارع ذرت
نظرات (0)

نام: مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم+دیفلوفنیکان
نام تجاری: اتللو
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: برای کنترل علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ گندم
نظرات (0)

نام: سیوانتو
نام تجاری: سیوانتو
محصول: بایر آلمان
موارد مصرف: جهت کنترل زنجرک خرما
نظرات (0)

نام: فلونی سامید
نام تجاری: تپکی
موارد مصرف: شته جالیز خیار -گلخانه
نظرات (0)

نام: تیوسیکلام هیدروژن اکسالات
نام تجاری: اویسکت
محصول: آریستا فرانسه
موارد مصرف: برای مبارزه با مگس مینوز سبزی و صیفی و پروانه مینوز گوجه فرنگی
نظرات (0)

نام: کروموفنوزاید
نام تجاری: ماتریک
محصول: nippon kayaku ژاپن
موارد مصرف: کرم میوه خوار در گوجه فرنگی
نظرات (0)

نام: دلتامترین 2.5%
نام تجاری: کیمیا دلتا
موارد مصرف: سن مادر و پوره سن در گندم
نظرات (0)

نام: پیرترین 5% امولسیون
نام تجاری: پیرتروم
موارد مصرف: سفید بالک خیار
نظرات (0)

نام: فلوبن دیامید
نام تجاری: تاکومی
محصول: ژاپن Nihon Nohgaku
موارد مصرف: کنترل کننده عالی بید گوجه فرنگی
نظرات (0)

نام: دینوتفوران
نام تجاری: استارکل
محصول: میتسوی ژاپن
موارد مصرف: برای کنترل مگس سفید گلخانه در گوجه فرنگی و سبزی و صیفی
نظرات (0)

نام: کلرپیریفوس ای سی
نام تجاری: کلرپیریفوس
موارد مصرف: شپشک و سپردار .شپشک درختان میوه سردسیری .مینوز برگ سویا
نظرات (0)

نام: سایپرمترین اس سی 40
نام تجاری: سایپرمترین
محصول: تراگوسا اسپانیا
موارد مصرف: آفات برگخوار سیب , آفات برگخوار پنبه
نظرات (0)

نام: ایندوکساکارب 15 اس سی
نام تجاری: ایندوکساکارب
موارد مصرف: کرم قوزه پنبه , کرم پیله خوار نخود , کرم سیب
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

آمار بازدید

بازدید امروز  :بازدید امروز :28
بازدید دیروز :بازدید دیروز :35
بازدید هفته :بازدید هفته :28
بازدید کل :بازدید کل :114089

اطلاعات تماس

دفتر تهران :

021-77612954 / 09128381978 / 09122345865

دفتر اصفهان :

09131393868

دفتر مشهد :

09151049182 - 09151004236

 

صفحه نخست   |   تماس با ما   |   اخبار سایت   |   مقالات سایت

 

طراحی وب سايت , بهینه سازی و ميزباني وب : توسط گروه سايت سازیجوملا